Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající z poskytování služeb uzavřené mezi Bc. Veronika Vyletová  IČ: 00990779, jakožto poskytovatelem služeb – manikúry , nehtová  modeláže  a kosmetické pedikúry  (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.

 1.2. Předmětem smluvních vztahů o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi služby manikúry, nehtové modeláže a kosmetické pedikúry (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webových adresách  www.vedomakrasa.cz  a  www.vedomakrasa.com  (dále jen jako „domény provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.

 1.4. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

1.5. Provozovatel poskytuje služby  na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

               

2. Prostory provozovatele

2.1. Provozovatel poskytuje služby výhradně ve své provozovně –Vědomá krása  nehtové studio (dále jen jako „prostor provozovatele“), na adrese       

28. Pluku 612/23, Praha 10 Vršovice, která je uvedena na doménách provozovatele.

 2.2. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele. Pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek

 

3. Objednávka služeb a storno poplatky

3.1. Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit telefonicky na čísle uvedeném na doménách provozovatele nebo osobně v provozovně na adrese uvedené na doménách, přes domény provozovatele nebo přes online rezervační systém na doméně  www.salon24.cz., kdy zákazník vždy uvede zejména své jméno a příjmení, telefonní číslo a popř. též termín výkonu služby a druh objednávané služby.

3.2. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3. Provozovatel neprodleně po obdržení telefonické či osobní objednávky zákazníkovi potvrdí prostřednictvím telefonátu či osobně přijetí objednávky, a to ústně a následně prostřednictvím sms.

Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky učiněné přes domény provozovatele nebo přes on line rezervační systém na doméně  www.salon24.cz zákazníkovi potvrdí prostřednictvím sms přijetí objednávky. 

V rámci potvrzení objednávky bude sjednán především termín výkonu objednané služby a cena za výkon služby.

3.4. Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi prostřednictvím sms, a to na telefonní číslo zákazníka nebo emailem, a to na emailovou adresu zákazníka. 

3.5. Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.

3.6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3.7. Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.8. Dostaví-li se zákazník nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.

Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy (viz.článek 3.7. těchto VOP) vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.9. Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:

  • Zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze výkon služby provést.

  • Zákazník se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.

  • Zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami společnosti.

  • Zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.

3.10. Za podmínek uvedených v čl. 3.9. těchto VOP může provozovatel rovněž výkon služby ukončit před uplynutím sjednané doby výkonu služby.

3.11. V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. 3.9. těchto VOP nebo jejího předčasného ukončení dle čl. 5.10. těchto VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doménách provozovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovatele. 

4.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději po skončení samotného výkonu služby, a to v hotovosti  nebo platební kartou v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele.

4.3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno společně po plnění tohoto navýšení služeb.

5. Poukázky na služby

5.1. Zákazník může využít služby provozovatele prostřednictvím poukázky na poskytnutí služeb, v které je uvedena peněžní hodnota opravňující k využití služby nebo uvedeno oprávnění zákazníka využít určitou službu v poukázce uvedenou (dále společně jen jako „poukázka na služby“), a to za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

5.2. Poukázka  na službu není omezena na osobu zákazníka.

5. 3. Zákazník není povinen čerpat poukázku na služby jednorázově. V případě vyčerpání hodnoty poukázky na služby je zákazník povinen poukázku na služby odevzdat v prostorách provozovatele k rukám provozovatele.

5.4. Poukázku na služby lze zakoupit v prostorách provozovatele. Pro zakoupení poukázky na služby se použije čl. 4.3. těchto VOP. Hodnotu poukázky  na služby nelze směnit za hotovost. Převyšuje-li cena vybrané služby hodnotu poukázky  na služby, lze ji doplatit v hotovosti nebo platební kartou v prostorách provozovatele.

5.5. Zákazník je povinen vyčerpat poukázku na služby nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího vystavení. Po uplynutí uvedené doby hodnota poukázky na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takovéto poukázky na služby.

5.6. Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukázky  na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem nejpozději 21 dní před uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.5. těchto VOP.

5.7. Poukázka  na služby je vystavována jako potvrzení o zaplacení zálohy služby. Proto případné poškození nebo ztráta poukázky na služby nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a provozovatel je povinen vystavit duplikát poukázky, a to pouze po předložení dokladu o zakoupení dárkové poukázky zákazníkem.

6. Reklamace služeb

6.1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6.2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat osobně  a to takto:

  • reklamace estetického vzhledu (tzn.především vzhledu, tvaru a délky nehtů) se uplatňuje před zaplacením provedené služby. Po prohlédnutí a zaplacení se této možnosti zákazník vzdává.

  • reklamace ohledně přilnavosti a pevnosti materiálu lze uplatnit při osobním jednání do 24 hodin od modeláže a to pouze z důvodu špatného technologického postupu.

V  případě původní modeláže provedené  u jiného provozovatele, je nutné akceptovat, že nově aplikované materiály nemusí zcela přilnout k původním. V případě tzv. "odchlipů" nebo jiného nestandardního chování nově aplikovaného  materiálu, nemusí být reklamace uznána.

6.3. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává osobně  na provozovně provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

7. Ostatní ujednání

7.1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle čl. 3.1. těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

7.2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 15.5.2018. Pokud by se stalo, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

8.2. Platné znění těchto všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doménách provozovatele.